Byt nebo dům zatížený reálným břemenem. Co to znamená?

Reálná břemena jsou charakterizována občanským zákoníkem jako věcná práva k cizí věci, například pozemku, bytu, stavbě atd. Reálné břemeno se uzavírá smlouvou a vzniká zápisem do katastru. Ve smlouvě je potřeba uvést věc, kterou břemeno zatěžuje, o jaký typ břemena se jedná, kdo ho zřizuje a jaké plnění musí vlastník zatížené věci poskytnout. Všechna věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu mají prioritu před těmi, která v něm zapsaná nejsou. Buďte proto v obraze, pokud se vás reálné břemeno týká. Neznalost novely občanského zákoníku nikoho neomlouvá a mohli byste být nemile překvapeni.

Reálné břemeno in personam

Reálné břemeno in personam je vázáno k určité osobě a zaniká smrtí této osoby, pokud smlouva výslovně neuvádí, že se věcné břemeno přesouvá na dědice oné osoby. Příkladem tohoto břemena je například velmi častá situace, kdy rodiče převedou svůj dům či byt na potomky, ale přejí si v něm dožít. Díky reálnému břemenu in peronam je ani v případě nedorozumění nemůže nikdo vystěhovat a senioři tak mají nárok v této nemovitost dožít. Pojistit si takto doživotní bydlení je vhodné i v případě, že máte se svou rodinou dobré vztahy. Jistota je jistota.

Reálné břemeno in rem

Reálné břemeno in rem je takové, kdy je vlastník oprávněný užívat nějakou věc, například příjezdovou cestu. Toto právo nezaniká případnou smrtí vlastníka, ale automaticky přechází na jeho případného nástupce. Reálné břemeno může být v případě sporu zřízeno i rozhodnutím soudu, tedy právní mocí, a je tedy závazné.

Foto: Shutterstock

Zánik reálného břemena

Reálná břemena mohou zaniknout z několika předem určených příčin. Těmi jsou výkup, uplynutí sjednané doby, dohoda, smrt oprávněného, zánik právnické osoby nebo promlčení. K promlčení dochází u reálných břemen po deseti letech ode dne posledního plnění nebo od data, kdy bylo možno prvně vykonat plnění. Pokud oprávněná osoba brání výkonu práv, tak v případě, že se nebude dožadovat plnění, dochází k promlčení práv do tří let. Po této době dojde k výmazu reálného břemene.

Foto: Shutterstock, zdroj: Ucetniportal, Podnikatel